Psy­cho­mo­to­ri­sche För­de­rung und Bera­tung e.V.

Kro­nen­stra­ße 6
44139 Dort­mund

Tele­fon: +49 231 143615
Fax: +49 231 164637
Email: info@zpi-do.de

Regis­ter­ge­richt: Amts­ge­richt Dort­mund
Regis­ter­num­mer: VR 3543
Ver­tre­tungs­be­rech­tig­ter Vor­stand: Bär­bel Maziul, Anke Stu­rat
Geschäfts­füh­rer: Tim Vor­werk

Ver­ant­wort­lich für den Inhalt (gemäß § 55 Abs. 2 RStV): Tim Vor­werk
Psy­cho­mo­to­ri­sche För­de­rung und Bera­tung e.V.
Kro­nen­stra­ße 6, 44139 Dort­mund
Tele­fon: +49 231 143615
Email: lei­tung@zpi-do.de

Daten­schutz­be­auf­trag­te: Rena­te Wie­ler
Psy­cho­mo­to­ri­sche För­de­rung und Bera­tung e.V.
Kro­nen­stra­ße 6, 44139 Dort­mund
Tele­fon: +49 231 143615
Email: daten­schutz@zpi-do.de

Web­mas­ter (Tech­ni­scher Ansprech­part­ner): Ben Jur­ca
Email: web­mas­ter@zpi-do.de
Rea­li­sie­rung der Web­site (Gestal­tung / Tem­pla­te­an­pas­sun­gen / Bera­tung):
Ben Jur­ca, Bas&Aer

Bit­te beach­ten Sie auch unse­re Daten­schutz­er­klä­rung.